Mořský biolog, londýnský obchodník se zvířecími miláčky, hlavní postava komiksu z minulého čísla Zručských novin, učitel angličtiny na zručské základní škole – tím vším byl nebo je Thomas Barwick, kterého jsme se Vám rozhodli představit v tomto rozhovoru.

V druhé části naleznete původní rozhovor v angličtině.


Jak dlouho jsi mimo Anglii a jak dlouho z toho v České republice?

Anglii jsem opustil v říjnu 2005 a od té doby žiji zde.

Proč ses usadil právě v České republice, ve Hvězdonicích?

Mám mnoho českých přátel, většinu z nich jsem znal z Londýna. Jezdil jsem do České republiky docela často, a tak předtím, než jsem se přestěhoval, jsem to tady velmi dobře poznal. Rozhodl jsem se přestěhovat, zkusit lepší život. Než jsem koupil dům ve Hvězdonicích, žil jsem dva roky v Praze. V Anglii bych platil pětkrát více za stejně velký dům, který jsem si tady koupil. Miluji zvířata, takže žít na venkově, kde je spousta místa, mi vyhovuje.

Co tě v České republice nejvíce překvapilo? A ve Zruči?

Překvapila mě kvalita potravin v supermarketech, která nebyla tak dobrá jako v Anglii, a také nabídka. Jsem rád, že mohu říci, že za deset let, co jsem tady, se to mění. Překvapuje mě, že poplatky za domácnost jsou téměř stejné jako v Anglii, ale průměrný plat je nižší.
Je to tady krásné, miluji hrady. Zručský zámecký areál je nádherný. Veřejná doprava funguje také mnohem lépe. Miluji zdejší venkov.

Jak na tebe působí Češi ve srovnání s Angličany?

Češi jsou mnohem více přátelští než Angličané. Trvalo mi, než jsem si zvykl. Lidé zdraví a loučí se, když vstoupí do výtahu nebo jej opouští, což by se ve Spojeném království nikdy nestalo. Londýn je nyní velmi multikulturní a hodně se změnil. Když jste v autobuse, stěží uslyšíte angličtinu. Jako cizinec žijící v malé české vesnici, který umí jenom základy češtiny, se tady cítím velmi vítaný.

Jsou zručské děti stejné jako anglické?

Vzdělávací systém zde je odlišný od toho v Anglii. Nikdy jsem v Anglii neučil, ale z toho, co vím, je tam více tlaku na to, abys „zapadnul“, tj. kdo má nejnovější telefon, nosí poslední módu a jak bohatá je tvá rodina. Tady to není tak důležité, podle toho, co vidím ve Zruči. Děti ze Zruče, podobně jako dospělí, jsou více přátelští a ochotní pomoci.

Co Tě zaujalo na zručské škole? Překvapilo Tě něco?

Vždy mě zaujme, jaké anglické projekty děti dělají, a překvapila mě úroveň angličtiny. Byla vyšší, než jsem očekával.

Co bys chtěl přinést do hodin angličtiny ve Zruči?

Chci, aby děti mluvily. Gramatika je velmi důležitá, ale bez porozumění je vám k ničemu. Chci, aby věděly, že je v pořádku dělat chyby (dělám je v češtině pořád), a aby se za to nestyděly. Často vidím, že děti nemluví, protože se obávají chyb.

Kolik aut jsi měl v České republice?

Hi hi... Měl jsem šest aut, několik v poslední době, rozbíjí se mi. Dokonce i mé nové auto je v garáži, protože je rozbité. Nemám tady na auta štěstí. Kdyby mi chtěl někdo darovat dobré auto, byl bych velmi šťastný učitel angličtiny.

Uvažoval jsi o stěhování do Zruče?

Upřímně, jsem ve Hvězdonicích velmi šťastný, je to střed mezi Prahou a Zručí.

Našel jsi nějaké šváby a jiná zvířata ve zručské škole?

Ano, našel, ale jenom ta, která jsem tam přivezl. Kromě výuky angličtiny dělám také zvířecí show (Poznáváme zvířata) ve školách, na večírcích, v domovech důchodů a firmách. Zábavnou formou v angličtině nebo češtině se naučíte nová anglická slovíčka a poznáte a podržíte si neobvyklá zvířata. Ta si můžete prohlédnout na www.poznavamezvirata.cz nebo facebook.com/poznavamezvirata.

Co bys potřeboval k tomu, abys někde mimo Anglii řekl: „Jsem tu doma.“

Čestně mohu říci, jsem doma tady, potřebuji jedinou věc, být se svojí rodinou.

Máš šestiletou zkušenost s výukou angličtiny dospělých a jeden rok výuky dětí ve zručské škole. Můžeš nám říci rozdíly ve výuce dospělých a dětí?

Učil jsem angličtinu v české armádě, měli šestiměsíční výuku po šesti hodinách denně. Hlavní rozdíl je, že děti se učí snadněji než dospělí. Dospělí udrží více pozornost, děti se snadněji nudí. Děti je třeba učit zábavnou formou.

Chtěl jsi být veterinářem, ale studoval jsi mořskou biologii na Univerzitě Weymonth. Proč?

Ano, na veterináře jsem studoval jeden rok, potom jsem změnil obor na mořskou biologii. V tu dobu jsem si myslel, že to bylo dobré rozhodnutí. Nyní toho lituji, zvláště, když žiji ve vnitrozemském státě. Jsem odborník na nemoci ryb.

Co máš rád? Jaké jsou tvé koníčky?

Jak víte, jsem šílený do zvířat, která mi zaberou mnoho mého času. Mám čtyři psy, kočku, tři africké šedé papoušky, osm kuřat, stonožky, šváby, poustevnické kraby, pakobylky, tarantule, chameleona, hada, králíky, křečky, ježky, krysy, myši a naši nejnovější členové rodiny jsou vakoveverky. Všechno se točí okolo nich. Miluji vaření a pořád něco peču. Navštěvuji zoologické zahrady a rád chodím do restaurací.

Chtěl by ses vrátit a zase žít ve Spojeném království?

Ne, rád bych, aby moje rodina přijela a žila tady, pak bych byl úplně šťastný.

Z angličtiny přeložila Ivana Stará (ředitelka I. ZŠ)

  • tom-46
  • tom-47
  • tom_1
  • tom_2
  • tom_3
  • tom_4
  • tom_5
  • tom_6

Zruč has its marine biologist

How long have you been outside England and how long of it in the Czech Republic?

I left England in October 2005 and came to the Czech Rep, so I have only lived here.

Why did you just settle in the Czech Republic, in Hvězdonice?

I have a lot of Czech friends, most of whom I knew in London. I came here quite often before I moved here so I knew it here very well. I decided to move here to try and make a better life for myself. I lived in Prague for 2 years before buying the house in Hvezdonice. I would have paid 5 times more for the size of house I bought here, in England. I have a love of animals so it suits me to live in the countryside with a lot of space.

What were you suprised with the most in the Czech Republic? And in Zruč n. S.?

I was surprised that the quality of food in the supermarkets is not as good as England and there is not so many offers in the supermarkets here. I'm happy to say that in the 10 years I have been here that is changing. I am also surprised that household bills are almost the same as the UK yet the average wage is lower. It is very beautiful here I love the castles everywhere, Zruc has an amazing one with lovely grounds. The public transport works so much better here as well. I love the countryside here.

What is your impression of Czechs in comparison to English?

Czechs are much more friendlier than English. It took me a while to get use to that. People even say hello and goodbye when entering and leaving a lift (elevator) that would never happen in the UK. It´s very multicultural in London now and has change a lot, when you are on a bus you hardly hear English anymore. As a foreigner living in a small Czech village speaking very basic Czech I have been made to feel very welcome.

Are the children from Zruč the same as English children?

The school system is different here to the UK and I have never taught England but from what I know there is more pressure to 'fit in' in the UK. i.e who has the lastest phone, who has the lastest fashion and how rich your family are, from what I have seen in Zruc it´s not so important. Children from Zruc like the adults are more friendly and willing to help.

What have you been interested in school in Zruč? Have you been suprised by anything?

I am always interested in what English projects the children are doing and I was surprised that the level of English was higher than I expected.

What would you like to bring to English classes in Zruč?

I want to get the children talking, grammar is very important but unless you can make yourself understood its useless. I want them to understand that it´s OK to make mistakes (I do in Czech all the time) not to be embarrassed about making mistakes. I have seen it all to often that children will not speak because they are scared of making mistakes.

How many cars have you had in the Czech Republic?

Hi hi.... I have had 6 cars quite a few lately but they keep breaking down on me. Even as I speak my new car is at the garage because it is broke. I do not have good luck with cars here....So if someone wants to donate a good car I would be very happy English teacher.

Have you thought about moving to Zruč?

To be honest I am very happy in Hvezdonice it´s central to Prague and Zruc.

Have you found any cockroaches or other animals in school in Zruč?

Yes, I have but only the ones I have brought in apart from teaching English I also do an animal show (Poznáváme zvířata) in schools, for parties, in retirement homes and corporate. It´s in English and/or Czech a fun way to learn new English words and get to learn and hold unusual animals you can check it out here www.poznavamezvirata.cz nebo facebook.com/poznavamezvirata.

What would you need to say anywhere outside England „I am at home here“.

I can honestly say I am at home here the only thing I need would be my family.

You have had more than 6 years experience of English teaching of adults and one year teaching of children in school in Zruč? Can you tell us differences between teaching of adults and children?

I taught the Czech army English and they had 6 months training with 6 hours a day. The main difference is that children learn easier than adults. Adults do have a higher attention span, children get bored easier. You have to make learning fun for children.

You wanted to be a vet but you studied Marine Biology at Weymonth University? Why?

So I did one year of my vet training then I changed my course to marine biology, at the time I thought it was the right decision. I now regret that especially that I now live in a land locked country. I am an expert on fish diseases though...

What do you like? What are your hobbies?

As you already know I am crazy about animals which take up a lot of my time. I have 4 dogs, 1 cat, 3 african grey parrots, 8 chickens, millipedes, cockroaches, hermit crabs,stick insects, tarantula, chameleon, snake, rabbits, guinea pigs, pigmy hedgehogs, rats, mice, and our newest members sugar gliders. Everything I do revolves around them. I also love to cook I am always baking. I visit zoos and like going to restaurants.

Would you like to come back and live again in the UK?

No, I would like my family to come and live here then I'd be totally happy.

 

© 2022 Zručské noviny
Joomla Templates by Joomzilla.com